زمستان 1357، در اوج انقلاب، یك قطار سوخت رسان ارتشی به مقصد اصفهان در حركت است. گروهی از كارگران اعتصابی شركت نفت و راه آهن برای رفع نیاز مردم، مسیر قطار را به مقصد شمال تغییر می دهند. ارتش وارد عمل می شود و می خواهد محموله را پس بگیرد. لكوموتیوران پیر به نام فولاد و دستیارانش با زحمت محموله را به مقصد می رسانند. مأموران به آنان هجوم می برند. مردم منطقه با مشعل های فروزان به كمك آن ها می روند و قطار را تا مقصد همراهی می كنند. لكوموتیوران در واپسین لحظه كشته می شود.
خرید فیلم سینمایی ترن