مسلم در شهری شلوغ، غریب و بی كس مانده، زخمی برجگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم ... كه این فراق دردناك كی به پایان می رسد؟ ... مسلم پس از آموختن رسم عاشقی فراقش به وصال می انجامد.
خرید فیلم سینمایی خداحافظ رفیق (1382) کیفیت عالی